Všeobecné podmienky

Preambula

1. Portál MÔŽEBYŤ.SK je verejný internetový portál poskytujúci fyzickým osobám, právnickým osobám alebo inštitúciam (ďalej len „užívateľ") rôzne služby nekomerčného, osvetového, edukačného charakteru.

2. Služby sú na portáli MÔŽEBYŤ.SK poskytované užívateľom na nekomerčné účely zdarma.

3. Prevádzkovateľom portálu MÔŽEBYŤ.SK a poskytovateľom služieb je nezisková organizácia Šedý medveď, občianske združenie, so sídlom Karpatská 18, 811 05 Bratislava, IČO: 30855667, zaregistrovaná na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 26.5.2004, číslo spisu: VVS/1-900/90-23848, e-mail: sedymedved@sedymedved.sk, (ďalej len „prevádzkovateľ").

4. Portál MÔŽEBYŤ.SK je neoddeliteľnou súčasťou osvetového edukačného neziskového projektu s názvom
„Komplexný multimediálny projekt popularizácie športu a pohybových aktivít pre deti a mládež MÔŽEBYŤ.SK“

5. Povinnosti prevádzkovateľa a užívateľov sú uvedené nižšie, užívatelia, ktorí nesúhlasia s týmito pravidlami, nebudú registrovaní a nemôžu využívať služby poskytované prevádzkovateľom na portáli MÔŽEBYŤ.SK . Služby prevádzkovateľa sú zo strany užívateľov využívané na ich vlastné riziko. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah príspevkov, ktorý sa užívateľom javí byť nevhodné, neslušné, urážajúce.

8. V prípade, ak má užívateľ alebo návštevník portálu MÔŽEBYŤ.SK podozrenie zo zneužitia postavenia prevádzkovateľa týmito Všeobecnými podmienkami, môže sa obrátiť na orgán kontroly, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1 alebo na príslušný súd.

1. Registrácia používateľa

1. Registrácia užívateľa nie je povinná, zaregistrovaním však užívateľ získava právo využívať vybrané funkcie a služby portálu MÔŽEBYŤ.SK.

2. Informácie, ktoré užívateľ vyplní na portáli MÔŽEBYŤ.SK v registračnom formulári, musia byť v súlade so skutočnosťou.

2. Zrušenie registrácie

1. Užívateľ súhlasí, že prevádzkovateľ portálu MÔŽEBYŤ.SK môže jeho užívateľské konto kedykoľvek v súlade s uvedenými pravidlami zrušiť, alebo zamedziť prístup užívateľovi, bez predchádzajúceho upozornenia a to z dôvodov :

- ak dôjde k porušeniu ústavy, zákonov a právnych noriem SR a EÚ,

- ak dôjde k porušeniu Všeobecných podmienok, Zásad používania portálu,

- na vlastnú žiadosť užívateľa, prostredníctvom emailu na podpora@mozebyt.sk.

2. Po zrušení registrácie užívateľa má prevádzkovateľ právo udržiavať informácie užívateľa na portáli MÔŽEBYŤ.SK bez časového obmedzenia.

3. Ochrana osobných údajov

1. Užívateľ poskytuje prevádzkovateľovi údaje, vrátane chránených osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, za účelom registrácie a poskytovania služieb užívateľovi portálu MÔŽEBYŤ.SK a sprístupňovania týchto údajov ostatným užívateľom portálu MÔŽEBYŤ.SK v nevyhnutnej miere ako aj evidenciu na dobu neurčitú. Užívateľ výslovne udeľuje súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie osobných údajov a nakladanie s nimi a to vrátane údajov podliehajúcich osobitej ochrane. Užívateľ prehlasuje, že údaje poskytuje dobrovoľne a súhlasí s ich sprístupnením v súvislosti so službami poskytovanými portálom MÔŽEBYŤ.SK, tretím osobám.

2. Prevádzkovateľ sa zaväzuje nezneužiť oprávnenie udelené vyššie a okrem nevyhnutnej potreby nesprístupní údaje užívateľa tretej strane. To neplatí v zákonom odôvodnených prípadoch.

4. Práva a povinnosti užívateľa

1. Užívateľ je povinný správať sa na portáli MÔŽEBYŤ.SK slušne, so zachovaním všeobecne uznávaných morálnych pravidiel a platného právneho poriadku SR.

2. Zakazuje sa:

- otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;

- ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých, alebo narúšať ich duševné zdravie a emocionálny stav ;

- otvorene alebo skrytou formou poskytovať reklamu, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe, akýmkoľvek výrobkom alebo službám;

- odosielať príspevky s erotickým obsahom, propagovať detskú pornografiu;

- propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;

- propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť na základe pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine;

- používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou;

- otvorene alebo skrytou formou propagovať zbrane a strelivo, resp. akýmkoľvek spôsobom zbrane a strelivo opisovať;

- propagovať lieky, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré obsahujú omamné látky a psychotropné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie tuberkulózy, prenosných pohlavných chorôb, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb;

- otvorene alebo skrytou formou propagovať politickú stranu alebo jej predstaviteľov;

- propagovať a uskutočňovať akúkoľvek ďalšiu formu konania, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky;

- uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce alebo klamlivé správy o treťom subjekte, resp. najmä v prípade, ak takéto informácie o treťom subjekte môžu spôsobiť inému subjektu prospech;

- využívať portál prostredníctvom automatizovaných prostriedkov (napr. zberné roboty, pavúky či scrapery) ;

- nahrávať vírusy a iné škodlivé kódy;

- obchádzať vyššie uvedené zákazy.

3. Pri využívaní funkcií a služieb portálu MÔŽEBYŤ.SK užívateľ nesmie brániť inému užívateľovi v jeho možnostiach využitia funkcií a služieb portálu MÔŽEBYŤ.SK ani ho nesmie zbytočne obťažovať. Rovnako sa nesmie užívateľ prihlasovať namiesto iného užívateľa ani inak poškodzovať ďalších užívateľov.

4. Každý užívateľ preberá zodpovednosť za svoje príspevky sám a dobrovoľne a súhlasí s tým, že nebude užívať služby na portáli MÔŽEBYŤ.SK na účely, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom SR. Užívateľ nemá za jeho príspevky zverejnené na portáli MÔŽEBYŤ.SK nárok na žiadnu autorskú odmenu.

5. Užívateľ nesmie žiadnym spôsobom poškodzovať prevádzkovateľa ani jeho dobré meno.

6. Užívateľ sa zaväzuje pri spravovaní svojho profilu dodržiavať všetky pravidlá Všeobecných podmienok a Zásad používania a to aj pri propagácii akcií alebo ponúk na svojom profile.

8. Užívateľ má právo kedykoľvek ukončiť užívanie funkcií portálu MÔŽEBYŤ.SK bez predchádzajúceho oznámenia tejto skutočnosti prevádzkovateľovi.

5. Odkazy a fotografie

1. Používateľ sa zaväzuje, že bude pridávať na portál MÔŽEBYŤ.SK len fotografie a videá, ku ktorým má autorské práva resp. súhlas autora. S výnimkou odkazov na VIMEO/YOUTUBE, kde za obsah zodpovedá priamo VIMEO/YOUTUBE.

2. Užívateľ nesmie na portál MÔŽEBYŤ.SK pridávať fotografie a videá, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi a právnym poriadkom SR, vrátane erotických a pornografických fotografií a videí.

3. V prípade porušenia bodu 5./1. a 5./2. zodpovednosť znáša v plnom rozsahu užívateľ vrátane prípadnej náhrady škody spočívajúcej v nákladoch prevádzkovateľa za náhrady a sankcie udelené treťou osobou.

6. Propagácia

1. Užívateľ súhlasí s tým, že mu môže byť na portáli MÔŽEBYŤ.SK zobrazovaná propagácia, mu môžu byť zasielané propagačné informácie a že prevádzkovateľ môže použiť jeho osobné údaje, profilovú fotografiu prípadne audiovizuálny záznam v spojitosti s propagáciou projektu, portálu MÔŽEBYŤ.SK a chystaných akcií.

7. Práva a povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ neposkytuje užívateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia portálu MÔŽEBYŤ.SK . Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za škodu spôsobenú užívateľom v súvislosti s používaním funkcii a služieb portálu MÔŽEBYŤ.SK .

3. Prevádzkovateľ má právo zrušiť registráciu užívateľa v zmysle článku 3. bez povinnosti predchádzajúceho upozornenia užívateľa. Prevádzkovateľ má právo prerušiť poskytovanie funkcií portálu MÔŽEBYŤ.SK ako aj odstaviť portál MÔŽEBYŤ.SK na časove obmedzený úsek ako aj neobmedzene a to aj bez predchádzajúceho upozornenia užívateľov.

4. V prípade sankcionovania prevádzkovateľa za porušenie povinností užívateľa uvedených v týchto Všeobecných podmienkach a právnom poriadku SR berie užívateľ na vedomie, že je povinný nahradiť takto vzniknutú škodu prevádzkovateľovi v celom rozsahu, vrátane nákladov súvisiacich s obranou prevádzkovateľa, ako sú právne služby, poplatky a hotové výdavky.

5. Prevádzkovateľ môže meniť podobu a obsahovú stránku portálu MÔŽEBYŤ.SK bez predchádzajúceho informovania užívateľov.

6. Prevádzkovateľ má právo podľa potrieb meniť Všeobecné podmienky počas celej doby prevádzkovania portálu MÔŽEBYŤ.SK . V prípade zmeny podmienok užívateľ akceptuje skutočnosť, že je povinný postupovať v zmysle zmenených Všeobecných podmienok. Prevádzkovateľ je povinný umožniť užívateľovi kedykoľvek sa oboznámiť s aktuálnym znením Všeobecných podmienok na portáli MÔŽEBYŤ.SK . Prevádzkovateľ je povinný oboznámiť užívateľa so zmenou Všeobecných podmienok oznámením zmeny na portáli MÔŽEBYŤ.SK po dobu 30 dní. Ak užívateľ pokračuje v používaní funkcii a služieb portálu MÔŽEBYŤ.SK po prevedení zmien prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami bez výhrad súhlasí.

8. Nároky a zodpovednosť

1. Ak niekto vznesie nárok proti prevádzkovateľovi v súvislosti s činnosťou užívateľa, obsahom alebo informáciami na portáli MÔŽEBYŤ.SK, je povinnosťou užívateľa odškodniť a oslobodiť prevádzkovateľa od všetkých škôd, strát a výdavkov (vrátane primeraných právnych poplatkov a nákladov) v súvislosti s týmto nárokom. Hoci prevádzkovateľ stanovuje pravidlá správania používateľov (Všeobecné pravidlá, Zásady používania), prevádzkovateľ nesleduje ani neovláda činnosť užívateľov na portáli MÔŽEBYŤ.SK a nezodpovedá za obsah ani informácie, ktoré na portál MÔŽEBYŤ.SK prenášajú a ktoré tu zdieľajú užívatelia. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za žiaden urážlivý, neprimeraný, obscénny, protizákonný alebo inak napadnuteľný obsah ani informácie, ktoré sa môžu na portáli MÔŽEBYŤ.SK objaviť. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za správanie žiadneho užívateľa portálu MÔŽEBYŤ.SK .

9. Záverečné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ sa snaží udržať portál MÔŽEBYŤ.SK bezpečný, no jeho používanie je na vlastné riziko. Prevádzkovateľ ponúka portál MÔŽEBYŤ.SK tak, ako je, bez výslovných alebo zahrnutých záruk vrátane, ale nie výhradne záruk vhodnosti na konkrétne použitie a neporušovania práv.

2. Prevádzkovateľ nezaručuje, že portál MÔŽEBYŤ.SK bude vždy bezpečný, zabezpečený, bezchybný alebo že bude fungovať bez prerušení, oneskorení, nedostatkov.

3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za činy, obsah, informácie či údaje tretích strán, preto súhlasí s vyňatím orgánov (členovia výkonného výboru, kontrolór, zhromaždenie členov) neziskového občianskeho združenia zo známych i neznámych nárokov a škôd, ktoré vyplývajú zo žalôb voči tretím stranám alebo s nimi nejakým spôsobom súvisia.

Zároveň s prejavením súhlasu s týmito Všeobecnými podmienkami užívateľ prehlasuje, že sa oboznámil s funkcionalitou portálu a Zásadami pre jeho použitie obsiahnutými v sekcii O projekte na portáli MÔŽEBYŤ.SK tu