Komplexný multimediálny projekt popularizácie športu a pohybových aktivít pre deti a mládež

Komplexný multimediálny projekt popularizácie športu a pohybových aktivít pre deti a mládež MÔŽEBYŤ.SK prináša rečou kmeňa mladých pestrý mix toho najlepšieho zo sveta detského a mládežníckeho športu a s využitím populárnych osobností sprostredkuje mládeži kľúčové posolstvá s cieľom pozitívneho usmernenia.

Projekt sa primárne zameriava na doteraz veľmi zanedbávanú oblasť – športové dianie na Slovensku v detských a mládežníckych kategóriách, ktorá dlhodobo uniká záujmu a pozornosti slovenských médií.

MÔŽEBYŤ.SK prináša cieľovej skupine pod jednou spoločnou strechou: a) atraktívnu formu prezentácie rôznych druhov športu (so zreteľom na nové trendy), b) budovanie pozitívnych hodnotových vzorov z radov slovenských športovcov, c) prezentáciu a popularizáciu talentovaných mládežníkov naprieč celým športovým spektrom, d) prezentáciu a popularizáciu športových mentorov (tréneri a učitelia telesnej výchovy na školách), e) monitorovanie a propagáciu športového diania na Slovensku, f) rôzne interaktívne formy, ako napríklad súťaže na školách (ZŠ a SŠ), prostredníctvom čoho dostaneme k mládeži kľúčové posolstvá zážitkovou formou, g) priestor na propagáciu a prezentáciu všetkých zmysluplných aktivít, projektov i neziskových organizácií pôsobiacich v oblasti mládeže a športu + mnoho ďalšieho.

Dieťa i mládežník je vo svojom živote neustále ovplyvňované množstvom externých faktorov, ktoré ho buď dokážu pozitívne nadchnúť pre šport a pohyb ako taký (stáva sa súčasťou jeho života i životného štýlu) alebo ho naopak od športu odradia a vytvára si k nemu negatívny vzťah.

Čo potrebujú deti k tomu, aby sa zamilovali do športu? Pozitívne vzory a uznanie.

Len v prípade, keď bude dieťa konfrontované s pozitívnymi vzormi na všetkých hierarchických úrovniach – 1) dospelý športový vzor (SR i svet), 2) športový vzor z radov rovesníkov (najbližšia motivácia – „kam sa chcem dostať“), 3) športový mentor – tréner/učiteľ telesnej výchovy na škole – tak môžeme hovoriť o vysokej šanci, že sa daný mládežník naozaj nadchne pre konkrétny typ športu a stane sa dôležitou súčasťou jeho života.

Na druhej strane však potrebuje cítiť podporu a uznanie. Musí vedieť, že keď sa niečomu naplno obetuje a vždy do toho dá svojich 120% - môže sa stať vzorom pre ostatných rovesníkov a získať vo svojej komunite popularitu a rešpekt. Vytvára to prirodzený konkurenčný tlak a pozitívne športové zápolenie.

Nešportovci a pohybovo menej nadané deti

Nie každý má prirodzený talent a nadanie pre pohyb a šport. Veľká časť detí a mládežníkov Slovenska patrí práve do tejto skupiny. Nevhodná forma komunikácie a interakcie zo strany dospelých pracovníkov s mládežou v nich dokáže už vo veľmi útlom veku akékoľvek nadšenie a lásku k pohybovým aktivitám znechutiť a u dieťaťa či mládežníka vzniká priam averzia.

Jedným z kľúčových cieľov projektu MÔŽEBYŤ.SK je preto dokonale zmonitorovať a pochopiť myslenie detí a mládežníkov, ktorí majú k športu a pravidelnému pohybu vyslovene negatívny vzťah a následne pomocou rôznych strategicky zvolených nástrojov ich motivovať k budovaniu pozitívnej emócie a návyku tráviť voľný čas pravidelnými pohybovými aktivitami.

Radi inšpriujeme učiteľov telesnej výchovy (pracovníkov s mládežou) pri práci s touto skupinou „nešportovcov“ na úrovni zážitkov (nie výkonnostnou formou výučby) ako identifikovať typológiu pre potreby individuálneho prístupu.