Projekty

McDonald´s Cup

McDonald´s Cup je najväčší futbalový turnaj pre žiakov a žiačky 1. stupňa základných škôl. Tento rok sa koná na Slovensku už 19. ročník.

Do turnaja nastupujú dievčatá a chlapci LEN z 1. stupňa základných škôl v rámci celého Slovenska (U10 – nar. 1.9.2006 a mladší, pričom musia spĺňať obidve kritériá). Novinkou tohto ročníka je povinná účasť dievčat v družstve. Družstvá hrajú v počte hráčov 4 + 1, pričom na hracej ploche počas zápasu MUSÍ BYŤ VŽDY 1 DIEVČA.

McDonald´s Cup je postupový turnaj školských družstiev, ktorý začína triednym a školským kolom, ktorého sa môžu z jednej triedy zúčastniť i dve a viac družstiev. Túto časť odporúčame hrať dlhodobo a záverečný turnaj školy potom určí víťaza. Víťazná trieda, resp. školské družstvo postupuje cez kvalifikačné a regionálne kolá do okresného kola. Víťazi okresných kôl sa stretávajú na krajskom finále. Vyvrcholením príslušného ročníka McDonald´s Cupu je potom celoslovenské finále – Majstrovstvá Slovenska, kde sa stretne 8 najlepších družstiev z krajov Slovenska.

Priebeh turnaja koordinuje a riadi Slovenský organizačný štáb McDonald´s Cupu, ktorý plánuje harmonogram príslušného ročníka, spresňuje pravidlá, informuje a školí organizátorov súťaže v okresoch a krajoch. Vydáva aktualizované metodické pokyny pre okresných a krajských garantov turnaja. Zabezpečuje marketingovú a mediálnu podporu turnaja, distribúciu pravidiel.

Materiálne zabezpečuje sprievodné akcie pri krajských kolách a na celoslovenskom finále. Prideľuje okresným a krajským štábom finančné prostriedky na zabezpečenie súťaže. Je konečným odvolacím orgánom súťaže v prípade protestu, pripomienok a námetov v organizácii a riadení súťaže počas celého školského roka.

Všetky informácie sú zverejnené na stránke turnaja www.mcdonaldscup.sk, zároveň aj na www.skolskysport.sk. Školský garant turnaja (riaditeľ školy, učiteľ/ka, tréner futbalu, CVČ) organizuje turnaj na škole, prípadne vo svojom obvode. Prihlasuje družstvá do všetkých stupňov turnaja. Súpisku školy podpisuje riaditeľ školy, kde potvrdzuje, že ide o žiakov príslušnej školy. Do turnaja sa školy prihlasujú iba online na www.mcdonaldscup.sk / www.skolskysport.sk. Originál súpisky predkladá vedúci družstva vždy pri prezentácii alebo technickej porade usporiadateľovi príslušného kola na základe informácií uvedených v propozíciách akcie.

Ak nemá súpiska družstva predpísané náležitosti, má usporiadateľ právo štart družstva v turnaji odmietnuť. Okresní usporiadatelia koordinujú činnosť na školách príslušného okresu, stanovia počet a postupový kľúč okresných kôl a organizujú okresné kolá. Ťažisko činnosti a koordinácie súťaže leží na okresných koordinátoroch a organizátoroch okresných kôl.

Usporiadatelia okresných kôl majú možnosť využiť Príspevok McDonald´s ako pomocný dotačný systém. Krajské štáby koordinujú organizáciu turnaja vo svojom kraji a krajské kolá turnaja. K tomu účelne využívajú finančné prostriedky pridelené Slovenským organizačným štábom, taktiež majú možnosť využiť Príspevok McDonald´s ako pomocný dotačný systém. Rovnako informujú Slovenský organizačný štáb o zmenách u okresných garantov a navrhujú prípadné zmeny v organizácii turnaja vo svojom kraji podľa aktuálnych podmienok.

www.mcdonaldscup.sk