Projekty

Detská atletika

Hlavným cieľom projektu je ponúknuť rodičom a ich deťom novú možnosť rozvoja pohybových schopností v podobe pravidelnej celoročnej športovej aktivity. Deti od 5 do 12 rokov sú potenciálni mladí športovci, na ktorých chceme upriamiť svoju pozornosť. Je to veková skupina, ktorej sa v atletike venovala doposiaľ minimálna pozornosť. Atletické kluby a oddiely sú útvary, ktorých trénerský, priestorový a materiálny potenciál bol v tejto oblasti využívaný s výraznými rezervami.

Projekt má celoslovenskú pôsobnosť a ambíciou SAZ je do práce s najmladšími adeptmi atletiky zapojiť maximálny počet atletických oddielov a klubov. Dlhodobým cieľom projektu je poskytnúť rodičom tú možnosť, že v každom kúte Slovenska nájdu v prípade záujmu „atletickú škôlku“ práve pre svojho potomka a práve vo svojom regióne. Organizovaním nenáročných súťaží pre všetkých záujemcov v tejto kategórií im dá možnosť stretnúť sa so svojimi rovesníkmi buď v priamom súboji alebo porovnať svoju výkonnosť na diaľku formou korešpondenčnej súťaže.

Rozvoj základných pohybových schopností ako sú rýchlosť, výbušnosť, vytrvalosť, koordinácia, ohybnosť alebo obratnosť je v atletike rozpracovaný na vysokom stupni. Pre optimálny rozvoj týchto schopností je nanajvýš žiadúce, aby boli rozvíjané u detí tieto schopnosti všestrannou formou v senzitívnom veku. Behanie, skákanie, hádzanie sú základné pohybové aktivity vlastné nie len atletike, ale uplatnenie nachádzajú i v iných športoch.

Hlavnou úlohou projektu nie je jednostranná špecializácia detí s rizikom preťaženia, ale celoročná všeobecne rozvíjajúca sa športová aktivita ktorej výsledkom je mladý športovec pokračujúci v pravidelnej činnosti buď na rekreačnej či výkonnostnej úrovni i v neskoršom veku.

Snahou projektu je priviesť deti k pravidelnému športovaniu, tak aby sa šport stal súčasťou životného štýlu. V neposlednom rade ako prevenciou pred sociálno-patologickými javmi v neskoršom veku. Už rozbehnuté školenie IAAF Atletics kids by produkovaním kvalifikovaných trénerov a cvičiteľov malo túto aktivitu podporiť.

Ďalším cieľom SAZ za pomoci svojich odborných komisií je pomôcť čerstvým absolventom, trénerom, učiteľom a ostatným záujemcom pri založení atletickej škôlky i pri následnej práci s touto vekovou kategóriou. Jednou z foriem podpory a propagácie je i spustenie stránky www.detskaatletika.sk ako nástroja pomoci klubom a oddielom pri práci s najmladšími adeptmi atletiky.

www.detskaatletika.sk